101-Екологія

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 27
 • Документ
  Оцінка антропогенного впливу на ландшафти у визначених адміністративно-територіальних одиницях
  (ОНТУ, кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, 2023) Соколов Павло
  Робота присвячена дослідженню актуальної проблеми щодо аналізу впливу антропогенного навантаження на ландшафти та оцінювання міри впливу природно-антропогенних процесів на функціонування й динаміку геосистем. Мета роботи – оцінювання зміни міри впливу на ландшафти 19-ти адміністративних районів, розташованих на території Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Об’єкт дослідження – геосистеми у фізико-географічних районах Полісся, Центральнопридніпровської височинної та Київської височинної областей Подільсько- Придніпровського краю зони лісостепу. Предмет дослідження - сукупний вплив різних видів природокористування на геосистему в рамках конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що проявляється у рівні її антропогенної трансформації. Завдання роботи. 1. Проаналізувати та узагальнити дані дистанційного зондування Землі, зокрема класифіковані зображення зі супутникових даних мультиспектральних зображень GlobeLand30 з роздільною здатністю 30 м, в тому числі Landsat з попередньою атмосферною і топографічною корекцією, з використанням наукової та статистичної інформації про показник і динаміку стану ландшафтів. 2. Проаналізувати просторово-часову структуру й динаміку виникнення більшості порушень (перетворень) геосистем. 3. Оцінити ступінь порушення екологічної рівноваги в агроландшафтах за п’ятибальною шкалою. 4. Оцінити вплив складу угідь на екологічну стійкість (стабільність) території, розрахувати коефіцієнт екологічної стабільності. 5. Проаналізувати екологічну збалансованість ландшафтів та ступінь їхнього екологічного перетворення, розрахувати коефіцієнт антропогенного навантаження. 6. Оцінити та порівняти комплексні показники екокризовості районів на основі розрахованого інтегрального показника антропогенної деструкції ландшафтів. 7. Визначити рангові місця районів за рівнем антропогенного впливу.
 • Документ
  Поводження з відходами на суднах та на території портів України в умовах воєнного стану
  (ОНТУ, кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, 2023) Ільчук Олександр
  Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми запобігання забруднення Світового океану шляхом удосконалення технологій поводження з судновимі відходами на судах та портах України в умовах військового стану Мета роботи – Проаналізувати технології поводження з судновими відходами на судах та в портах України в умовах війського стану. Проаналізувати можливість та доцільність побудування на території Одеського морського торгівельного порту сміттєспалювального комплексу. Об’єкт дослідження – Одеський морський торговельний порт; Морський торговельний порт «Південний» Предмет дослідження - суднове обладнання для збору і обробки твердих відходів і нафтових відходів, зокрема, термічним методом, операції із приймання суднових відходів у порт, утилізація відходів на території морського порту «Південний» за допомогою інсинератору ТКПО-300 Завдання роботи. 1.Аналіз міжнародного законодавства у сфері поводження з судновимі відходами ; 2.Аналіз технології поводження з судновимі відходами на судах; 3.Дослідження технології поводження з судновимі відходами морських портів України 4. Оцінка суднового обладнання для збору і обробки твердих відходів і нафтових відходів, зокрема, термічним методом, операції із приймання суднових відходів у порт, 5. Розглянути можливості утилізації відходів на території морського порту «Південний».
 • Документ
  Впровадження сучасних екологічних систем уловлювання летких фракцій вуглеводнів при зберіганні нафтопродуктів
  (ОНТУ, кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, 2023) Шевчук Віктор
  Робота присвячена вирішенню актуального завдання щодо зниження втрат нафтопродуктів під час їхнього зберігання. Мета роботи – аналіз засобів зниження втрат нафтопродуктів при випаровуванні й обґрунтуваний з точки зору еколого-енергетичних критеріїв вибір технології зберігання бензину в резервуарах для кліматичних умов Одеського регіону. Об’єкт дослідження – резервуар для зберігання нафтопродуктів з понтоном та з газоурівнювальною системою з компресорною установкою для уловлювання легких фракцій при компримуванні пароповітряної суміші. Предмет дослідження - еколого-енергетичні показники обладнання для зберігання нафтопродуктів. Завдання роботи. 1. Аналіз засобів зниження втрат нафтопродуктів при випаровуванні. 2. Розрахунок обсягів втрат нафтопродуктів внаслідок випаровування. 3. Розрахунок розмірів та планування санітарно-захисної зони. 4. Еколого-енергетичне обґрунтування доцільності використання засобу зниження втрат бензину від випаровування
 • Документ
  Екологічне проектування «Теплого дому» на півдні України в умовах обмеження енергопостачання
  (ОНТУ, кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, 2023) Козлова Юліана
  Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми відбудови еко-дому на півдні України. Мета роботи – оцінка можливості відбудови еко-будинку на території півдня України з використанням відновлюваних джерел енергії та будівельних матеріалів отриманих шляхом переробки зруйнованих споруд. Об’єкт дослідження – теплий дім. Предмет дослідження - облаштування теплого будинку з використанням альтернативних джерел енергії. Завдання роботи. 1. Провести аналіз стану енергетики півдня Украйни в умовах війни; 2. Визначити можливість використання альтернативних джерел енергії на півдні Украйни . 3. Аналіз пілотного проекту французької компанії Neo-Eco на території України; 4. Розглянути концепцію відбудови житлових будинків з використанням технологій еко-будинку.
 • Документ
  Вплив діяльності морського торговельного порту м. Білгород-Дністровський на навколишнє середовище
  (ОНТУ, кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, 2023) Каланча Іван
  Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми дослідження впливу діяльності Морського торгівельного порту м. Білгород-Дністровський на навколишнє середовище. Предмет дослідження : викиди в атмосферу забруднюючих речовин ; рівень забруднення акваторії у районі розташування Білгород – Дністровського Морського Торгівельного порту, Мета роботи: оцінити рівень забруднення акваторії в районі порту, визначити джерела забруднення атмосферного повітря, розглянути заходи що до охорони лиману. Для досягнення поставленої мети виконано завдання: - аналіз моніторингових спостережень за впливом виробничої діяльності Білгород-Дністровського морського торговельного порту на об'єкти навколишнього природного середовища; - визначити джерела забруднення, що визначають склад дощових та талих стічних вод; - розрахувати обсяг виробничо-дощових та талих стічних вод; - розглянути системи водопостачання та водовідведення порту; - розробити схему механічної та біологічну очистки стічних вод; - виконати проектні розрахунки очисних апаратів системи механічної та біологічної очистки стічних вод.