Розробка концепції ресторану в форматі zero waste в м. Одеса

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОНТУ, кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є Розробка концепції ресторану в форматі zero waste в м. Одеса. Концепція zero waste ресторану полягає у мінімізації відхо-дів та оптимізації використання ресурсів на кожному етапі від закупівлі продуктів до сервірування страв. Цей підхід сприяє сталому розвитку, оскільки зменшує екологічний вплив ресторанного бізнесу, підтримуючи місцеву економіку та зао-щаджуючи природні ресурси. Впровадження zero waste практик у ресторанній індустрії не лише покращує екологічну ситуацію, але й формує свідомість спо-живачів щодо важливості відповідального ставлення до навколишнього середо-вища. Кваліфікаційна робота складається з таких розділів: - вступу, в якому розглянуто основні задачі та напрямки підприємств готельно-ресторанного господарства регіону, актуальність мети даної кваліфі-каційної роботи; - першого розділу, який присвячено аналізу регіонального ринку послуг підприємств готельно-ресторанного господарства, дослідженню попиту, а та-кож обґрунтуванню концепції ресторану в форматі zero waste в м. Одеса; - другого розділу, де наведено результати експериментальних досліджень, які були спрямовані на аналіз попиту та обізнанності користува-чів у сфері zero waste кулінарії та сталого розвитку; - третього розділу, в якому проведено технологічні розрахунки і підбір сучасного обладнання, розрахунок чисельності персоналу, а також описання інженерно-експлуатаційних та інших служб, основні положення по організації роботи; - четвертого розділу, де проведено аналіз основних та додаткових по-слуг підприємства, його відповідність сучасним стандартам, представлено ор-ганізаційну структуру управління; - п'ятого розділу, де описана земельна ділянка, де розташоване підприємство, конструктивні характеристики та інженерні системи вироб-ництва, наведені пропозиції по дизайну будови і приміщень. Представлено описання заходів по екологічній безпечності та оцінці рівня екологічності підприємства, проведено аналіз потенційно небезпечних і шкідливих вироб-ничих факторів, передбачено заходи по забезпеченню безпечних умов праці, захисту працюючих від ураження електричним струмом, а також протипо-жежні заходи; - шостого розділу, що містить розрахунок показників фінансово-господарської та організаційно-економічної діяльності проектованого підпри-ємства, інвестиційних витрат на реалізацію проекту та проектованих показ-ників їх окупності та прибутків.
Опис
Ключові слова
zero waste, ресторан
Бібліографічний опис