Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Методологія розробки стратегії виноробних підприємств
Other Titles: Методология разработки стратегии винодельческих предприятий
Methodology of strategy development of wine enterprises
Authors: Каламан, О. Б.
Keywords: виноробні підприємства
стратегія
стратегічне управління підприємством
стратегічний розвиток підприємства
методологія стратегічного розвитку
методологія наукових досліджень
стратегічний інноваційний розвиток підприємства
стратегія розвитку виноробного підприємства
винодельческие предприятия
стратегия
стратегическое управление предприятием
стратегическое развитие предприятия
методология стратегического развития
методология научных исследований
стратегическое инновационное развитие предприятия
стратегия развития винодельческого предприятия
wineries
strategy
strategic management of enterprise
strategic development of enterprise
methodology of strategic development
methodology of scientific researches
strategic innovative development of enterprise
strategy of development of winery
Issue Date: 13-Apr-2021
Publisher: ОНАХТ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертація присвячена систематизації та обґрунтуванню науково-методичних положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення методології розвитку стратегії виноробних підприємств. Виділено концепцію формування стратегії розвитку виноробного підприємства в умовах зростання наукоємності його виробництва та розроблено алгоритм методології стратегії розвитку виноробних підприємств, який відрізняється від існуючих врахуванням взаємозв’язку його логічних елементів, дозволяє забезпечити обґрунтованість і послідовність дослідження змісту методології стратегії розвитку виноробних підприємств. Побудовано модель стратегії інноваційного розвитку виноробного підприємства в сучасних умовах господарювання та удосконалено методичні позиції розробки стратегії виноробних підприємств, засновані на сучасній інтерпретації ресурсної концепції. Розроблено напрями формування та реалізації стратегії розвитку виноробного підприємства шляхом використання пікопідходу до стратегічного інноваційного розвитку та запропоновано механізм аналізу зовнішнього середовища функціонування виноробних підприємств шляхом застосовування підходів до оцінки конкурентоспроможності. Представлено методологію оцінки ефективності діяльності виноробних підприємств та систематизовано методологію фінансової стратегії діяльності виноробних підприємств, в основі якої застосування матриці обрання фінансових стратегій для виноробних підприємств Ж. Франшона та І. Романе. Сформовано алгоритм побудови стратегічного профілю виноробного підприємства, що дозволяє провести аналіз і оцінку різних аспектів стратегічного розвитку виноробного підприємства при здійсненні інноваційної діяльності та досліджено сучасний стан і стратегічні передумови розвитку виноробних підприємств. Розроблено рекомендації щодо удосконалення механізму реалізації ефективної стратегії інноваційного розвитку виноробних підприємств.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). Диссертация посвящена систематизации и обоснованию научно-методических положений и разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию методологии развития стратегии винодельческих предприятий. Выделены концепцию формирования стратегии развития винодельческого предприятия в условиях роста наукоемкости его производства и разработан алгоритм методологии стратегии развития винодельческих предприятий, который отличается от существующих учетом взаимосвязи его логических элементов, позволяет обеспечить обоснованность и последовательность исследования содержания методологии стратегии развития винодельческих предприятий. Построена модель стратегии инновационного развития винодельческого предприятия в современных условиях хозяйствования и усовершенствованы методические позиции разработки стратегии винодельческих предприятий, основанные на современной интерпретации ресурсной концепции. Разработаны направления формирования и реализации стратегии развития винодельческого предприятия путем использования пикоподхода к стратегическому инновационному развитию и предложен механизм анализа внешней среды функционирования винодельческих предприятий путем применения подходов к оценке конкурентоспособности. Представлена методология оценки эффективности деятельности винодельческих предприятий и систематизирована методология финансовой стратегии деятельности винодельческих предприятий, в основе которой применение матрицы выбора финансовых стратегий для винодельческих предприятий Ж. Франшона и И. Роман. Сформированный алгоритм построения стратегического профиля винодельческого предприятия позволяет провести анализ и оценку различных аспектов стратегического развития винодельческого предприятия при осуществлении инновационной деятельности и исследовано современное состояние и стратегические предпосылки развития винодельческих предприятий. Разработаны рекомендации по совершенствованию механизма реализации эффективной стратегии инновационного развития винодельческих предприятий.
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of economic sciences on a specialty 08.00.04 - economics and management of the enterprises (on types of economic activity). The dissertation is devoted to the systematization and substantiation of scientific and methodological provisions and the development of scientific and practical recommendations for improving the methodology for the development of the strategy of wineries. The development strategy formation concept for a wine enterprise in the context of the science-intensiveness growth of its production is highlighted and an algorithm for the strategy methodology for the wine enterprises development is developed, which differs from the existing ones, taking into account the interconnection of its logical elements, allows to ensure the validity and consistency of research into the content of the strategy methodology for the wine enterprises development. A model of a strategy for the innovative development of a wine-making enterprise in modern economic conditions has been built and the methodological positions of developing a strategy for wine-making enterprises, based on a modern interpretation of the resource concept, have been improved. The directions for the formation and implementation of the development strategy of a wine-making enterprise by using a peak approach to strategic innovative development have been developed and a mechanism for analyzing the external environment of the functioning of wine-making enterprises by applying approaches to assessing competitiveness has been proposed. A methodology for assessing the effectiveness of wine-making enterprises is presented and the methodology of the financial strategy of the activity of wine-making enterprises is systematized, based on the application of a matrix for choosing financial strategies for wine-making enterprises J. Franchon and I. Roman. The formed algorithm for constructing a strategic profile of a wine-making enterprise makes it possible to analyze and evaluate various aspects of the strategic development of a wine-making enterprise in the implementation of innovative activities, and investigates the current state and strategic prerequisites for the development of wine-making enterprises. Recommendations for improving the mechanism for implementing an effective strategy for the innovative development of wineries have been developed.
Description: Каламан, О. Б. Методологія розробки стратегії виноробних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : захищена 13.04.21 / Каламан Ольга Борисівна ; наук. консультант В. В. Лагодієнко ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — 40 с.
URI: https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/17626
Appears in Collections:Автореферати дисертацій (Abstracts)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalaman.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.