Том 11 № 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки
  (2019) П. О. Антонюк, О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Х. О. Баранюк
  Дана стаття присвячена дослідженню сучасного стану торгівлі України і країн Африки агропро-довольчими товарами. З цією метою пропонується використання в аналізі товарної та територіальної(по субрегіонах Африки) структур експорту, що дає можливість встановити особливості напрямів екс-портних потоків. Виявлено, що основні обсяги агропродовольчої продукції направляються в шість кра-їн Північної Африки. В інші 48 країн, а саме в Субсахарську Африку, де проживає більше 80,0% насе-лення континенту, що є потенційно величезним ринком для українських підприємств, приходитьсяблизько 18,0% імпорту з України. Торгівля з цими країнами знаходиться на початковому етапі розвит-ку. Встановлено, що для всіх субрегіонів, основними товарами імпорту з України є продукти рослинно-го походження і жири та олії тваринного та рослинного походження. Але їх частка в загальному про-довольчому імпорті поступово скорочується з 96,4% в 2013 р. до 84,3% в 2017 р. Також аналіз експор-ту в розрізі товарних груп показує чітку тенденцію до зростання абсолютно і відносно продажу з Украї-ни продуктів тваринного походження і готових харчових продуктів. Виконаний аналіз показує, що Укра-їна недостатньо використовує можливості розширення своєї присутності на африканському ринку аг-ропродовольчої продукції. Зроблено висновки про високу ефективність торгівлі з країнами Африки,про що свідчить коефіцієнт покриття експортом імпорту – самий високий у порівнянні з іншими напря-мами – СНД, ЕС, Азії. Доведено необхідність для розширення експорту в Африку різних заходів дер-жавної підтримки, в т.ч. дипломатичної. У висновках представлено рекомендації стосовно збільшенняпродаж агропродовольчої продукції на ринках країн Африки, а також напрям подальших наукових до-сліджень.
 • Документ
  Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації
  (2019) Л. А. Некрасова
  В статті розглянуто сутність, відмінності та основні складові стратегування розвитку виробни-чих підприємств. Досліджено процес формування об’єднаних територіальних громад в Україні та за-пропоновано розглядати стратегічний розвиток виробничих підприємств в умовах децентралізації якпроцесу, що враховує поєднання територіального, галузевого, інноваційного та інтеграційного аспек-тів. Запропоновано розглядати територіально-виробниче утворення, як поєднання взаємопов’язаних івзаємообумовлених компонентів виробництва певної території на основі спільних інтересів господа-рюючих суб'єктів, завдяки якому забезпечується досягнення цілей сталого розвитку та узгоджена вза-ємодія між бізнесом, місцевою владою і соціумом. Представлено систематизацію ефективного інсти-туційного базису взаємодії ключових субрегіональних стейкхолдерів в процесі конструювання терито-ріально-виробничого утворення.
 • Документ
  Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки
  (2019) О. О. Криницька, Т. І. Ткачук
  В статті розглядаються економіко-соціальні аспекти впливу генетично модифікованої продукціїна стан продовольчої безпеки, зокрема фізичну і економічну доступність продовольства, пропозиціюпродовольчих товарів, ціноутворення та умови конкуренції. Аналізуються сутність та причини ство-рення та застосування ГМО, поширення ГМО у світі та окремих країнах і вплив використання генетич-но модифікованої продукції на продовольчу безпеку. Проаналізовано правову базу та методи держав-ного регулювання генетично модифікованої продукції в різних країнах. Акцентовано увагу на рольтранснаціональних монополій у використанні досягнень науково-технічного прогресу, зокрема ГМО.Досліджується вплив використання ГМО на стан конкурентного середовища національних виробниківсільськогосподарської продукції. Виявлено такі опосередковані наслідки запровадження у сільськогос-подарський оборот ГМ-продукції, як звуження біологічного природного різноманіття, асортименту хар-чових продуктів, що негативно позначається на умовах життя людини. Обґрунтовується необхідністьдержавного регулювання генетично модифікованої продукції в Україні та наголошено на проблемнихпитаннях регулювання використання ГМО .
 • Документ
  Risk as a specific component of strategic enterprises management in the agrarian sector in the current conditions of Ukraine development
  (2019) O. Kalaman, W. Okulicz-Kozaryn, O. Purtskhvanidze
  For agrian sector consideration of risks is important because of the activities results dependence onweather and other external factors. The theoretical substantiation of the scientific basis for the agriculturalproducers activity, which is objectively connected with a variety of risks, in order to ensure the efficient functioning of agrarian enterprises, is an actual problem of the present. The purpose of the paper was to clarifythe specificity of risk in the activities of agrarian enterprises in the context of strategic management.The paper revealed that the risk in the agrarian sector of the economy is probabilistic, reflecting theadoption of managerial decisions and the results of the activity of enterprises of the agrarian sector of theeconomy, which depends on the influence, natural and climatic, socio-economic, production and economicconditions. It is revealed that the risks of agrarian enterprises are the most complex and unpredictable. It isshown that at the present stage, for the stable functioning of the agrarian sector in a market economy, theproblems of agrarian production adaptation to risks, which are largely due to differences in natural, socioeconomic, technical and technological conditions, and the agrian sector development is particular importance.
 • Документ
  Development of conceptual principles of the circular economy
  (2019) I. Sedikova
  High growth rates of natural resources consumption in recent years, pollution of the environment contribute to the development of theories regarding the future provision of natural resources on the Earth. Thepurpose of the article is to study the concept of sustainable development and the need for its introductioninto economic activity, definition of ideas influencing the modern concept of the circular economy. The concept of stable development and circular economy is analyzed, common features and differences are defined.It has been established that the circular economy is a prerequisite and driver of the fourth industrial revolution. The basis of the circular economy are closed supply chains. They combine the usual processes of adirect supply chain with reverse logistics processes, ranging from product recovery, disassembly and reuseof individual parts.