Том 18 № 1

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 7
 • Документ
  IMPROVING METHODOLOGY OF RISK IDENTIFICATION OF OCCUPATIONAL DANGEROUS
  (2018) A. P. BOCHKOVSKYI, N. Yu. SAPOZHNIKOVA
 • Документ
  БІОЛОГІЧНА ТА ЗООТЕХНІЧНА ОЦІНКА БВМД ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН (СОБАК)
  (2018) А. В. МАКАРИНСЬКА, А. П. ЛЕВИЦЬКИЙ, І. Є. ДУБОВЕНКО

  В матеріалах статті розглянуті проблеми захворювання домашніх тварин (собак) на дисплазію тазостегнового
  суглоба та шляхи їх вирішення за рахунок застосування в раціоні білково-вітамінно-мінеральної добавки (БВМД) «Мобі-
  кан». Наведені рецептури БВМД для собак різних вікових груп та ступеня захворення. Представлені результати біологічної
  та зоотехнічної оцінки застосування БВМД «Мобікан» в раціонах собак крупних порід.
  Результати біологічної оцінки використання БВМД для собак “Мобікан” в раціонах білих щурів лінії Вістар свід-
  чать, що нормалізується гідротація та еластичність суглобних хрящів, спостерігаються відмінні показники росту, візуа-
  льно ідеальний розвиток кінцівок та хребту, міцність суглобів і м’язів, висока рухливість та активність у порівнянні з ко-
  нтролем. Застосування добавки підвищує живу масу щурів на 62,3%. В печінці достовірно знижується рівень маркерів
  запалення: малонового диальдегіду в 2,1 рази, еластази 1,2 рази (13,8%). У сироватці крові щурів, які отримували БВМД,
  достовірно знижується активність АЛТ - маркера цитолізу гепатоцитів в 1,24 рази (19,6 %). Аналіз біохімічних показни-
  ків крові та загальний аналіз крові щурів показали високий рівень обміну речовин та вагомий гепатопротекторний вплив
  розробленої БВМД для собак.
  Зоотехнічна оцінка проведена в кінологічних клубах м.Одеси та м.Київ на породах собак Кане корсо, Голден ретри-
  вер, американська акита, середньоазіатська вівчарка, ротвейлер, бульмастіф та американський бульдог, результати якої
  показали, що використання БВМД в раціонах собак усіх дослідних груп виявило її ефективність за показниками фізіологіч-
  ного стану, шкіряного і ворсистого покривів, відмінні показники росту, візуально ідеальний розвиток кінцівок та хребту,
  міцність суглобів і м’язів. Візуальна оцінка стану суглобів і м’язів у дослідних груп значно покращилась у порівнянні з конт-
  рольними групами. Показник загального стану артриту (ЗСА), визначаємий за рухливістю та активністю собаки збільши-
  вся у всіх дослідних групах у порівнянні з контролем на 30-49 %.
  При мануальному обстеженні дорослих собак з проблемами опорно-рухливого апарату ЗСА склав 43 %, больові від-
  чуття у суглобах 68 %, набряк суглобів 24,2 % (при р0,05).
  Використання БВМД в раціонах собак похилого віку, що мали проблеми опорно-рухливого апарату, за результатами
  зоотехнічної перевірки при мануальному обстеженні виявлено зменшення ЗСА на 32 %, відчутне зменшення болю суглобів
  на 35 %, покращення якості руху (мобільності) на 15 %, набряків суглобів на 28,8 %, крепітації при руху на 30 %, а також
  покращення самопочуття, стану шкіри та шерсті, збільшення активності.
  Встановлено, що БВМД сприятливо впливає на суглоби, зменшуючи запальні процеси та призупиняє подальшу деге-
  нерацію суглобів та має гепатопротекторну дію.
  БВМД «Мобікан» доцільно включати в раціон старіючих собак, хворих собак, а також при профілактиці виникнення
  порушень з боку опорно-рухливого апарату з розрахунку 5 г на 10 кг живої ваги собаки, при важких формах захворювань
  рухового апарату дозування слід збільшити у двічі.

 • Документ
  РЕЗУЛЬТАТИ ЛУЩЕННЯ-ШЛІФУВАННЯ ЯЧМЕНЮ В АБРАЗИВНО-ДИСКОВІЙ МАШИНІ А1-ЗШН-3
  (2018) Г. А. ГОНЧАРУК, О. В. ОПРИШКО, І. М. ШИПКО

  На підприємствах по виробництву крупів широко застосовуються лущильно-шліфувальні машини типу А1-ЗШН-3
  та їх аналоги, що відрізняються розмірами робочої зони та відповідно продуктивністю. Основними недоліками цих машин
  є низька ефективність лущення-шліфування та високі питомі енерговитрати. Забезпечення якісної обробки поверхні крупів
  досягається багатократними послідовними пропусками крізь однотипні машині. Підвищення ефективності використання
  машин можливо на основі закономірностей, отриманих під час випробувань на виробництві.
  В статті наведені результати виробничих випробувань лущильно-шліфувальної машини типу А1-ЗШН-3 при пе-
  реробці ячменю різної вологості. В першій серії дослідів використовували ячмінь вологістю W=13,8%, в другій W=10,1%, в
  третій W=12,6%. Під час досліджень визначали наступні показники: продуктивність машини ,кг/год, потужність, що
  витрачалась електродвигуном N, кВт, кількість відходів лущення-шліфування у вигляді лузги та мучиці ,%, (визначали як
  різницю між масами ячменю до обробки і після, поділену на масу до обробки), коефіцієнт відвіювання лузги і мучиці в ма-
  шині К, % (відношення відходів лущення-шліфування виділених системою аспірації в машині до повної кількості утворених
  відходів лущення-шліфування). Контролювали кількість дрібки Др,%, що утворюється у машині. Розраховували питому
  енергоємність утворення відходів лущення-шліфування як відношення потужності, що витрачається електродвигуном N,
  ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ
  48
  Зернові продукти і комбікорми, Vol.18, I. 1 / 2018
  Вт до продуктивності утворення відходів лущення-шліфування , Вт/кг.
  Наведені результати дослідження свідчать, що продуктивність утворення відходів у вигляді лузги та мучиці
  не залежить від продуктивності машини по зерну ячменю. Зі збільшенням вологості ячменю з 10,1% до 13,8% середнє
  значення продуктивності утворення відходів лущення-шліфування зменшилося майже у 2 рази з 129 кг/год до 62кг/год. При
  вологості ячменю 12,6% утворюється 79 кг/год відходів лущення-шліфування.
  За результатами експериментальних досліджень отримали рівняння залежності утворення відходів лущення-
  шліфування від продуктивності утворення відходів лущення- шліфування та продуктивності машини :
  В залежності від вологості ячменю отримані різні значення : так при вологості W=10,1% =129 кг/год, при
  вологості W=12,6% =79кг/год, при вологості W=13,8% =62 кг/год. Отримане рівняння дозволяє розраховувати утво-
  рення відходів лущення-шліфування у вигляді лузги та мучиці , % в залежності від продуктивності абразивно-дискової
  лущильно-шліфувальної машини типу А1-ЗШН-3 при наведених вологостях ячменю. Встановлено,що продуктивність утво-
  рення відходів лущення-шліфування ячменю під час обробки в машині А1-ЗШН-3 не залежить від загальної продуктивності
  машини по зерну.

 • Документ
  ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  (2018) ВОЄЦЬКА О.. Є., І. С. ЧЕРНЕГА, О. Г. ЦЮНДИК, М. О. МОГИЛЯНСЬКИЙ, І. В. ТЕПЛИХ

  В умовах постійних економічних спадів, нестабільного розвитку економічних процесів та загальнополітичної не-
  стабільності актуальним завданням для країни є забезпечення населення необхідними продуктами харчування та продово-
  льством у цілому. Важливе значення у даному процесі належить забезпеченню країни одним з важливих продуктів харчу-
  вання – цукром.
  При виробництві цукру виникає цілий ряд побічних продуктів, які дуже швидко псуються і вимагають негайної
  утилізації. Побічні продукти при виробництві цукру є перспективною сировиною для годівлі тварин. Їх можна використо-
  вувати як у свіжому вигляді, так і після сушки, в гранульованому вигляді тощо. Проте, дані способи їх переробки не знайш-
  ли широкого застосування у комбікормовій галузі, оскільки супроводжуються втратами поживних речовин та високою
  вартістю.
  Тому найбільш актуальним питанням цукрової промисловості на сьогоднішній день є визначення шляхів повного і
  раціонального використання побічних продуктів, які утворюються в процесі виробництва цукру, розробка мало- і безвідхо-
  дних технологій, а також заходів по виключенню шкідливого впливу на навколишнє середовище.
  У статті розглядаються перспективні напрямки раціонального використання побічної продукції, що утворюєть-
  ся при виробництві цукру, а саме – бурякового жому. Наведена класифікація вторинних матеріальних ресурсів цукрового
  виробництва, дослідження хімічного складу та можливі способи переробки бурякового жому. Однак наведені способи не
  дозволяють повною мірою вирішити проблему переробки бурякового жому. Незважаючи на ряд переваг, проблема утиліза-
  ції бурякового жому залишається актуальною для нашої країни.
  Можливим способом використання бурякового жому є його переробка у кормові добавки, що дасть змогу не тіль-
  ки розширити асортимент сировини для виробництва комбікормової продукції та зменшити витрати на виробництво
  готової продукції, а й вирішити проблему утилізації побічних продуктів цукрового виробництва та зменшити їх негатив-
  ний вплив на навколишнє середовище.

 • Документ
  TENDENCIES AND PECULIARITIES OF SHRIMP FEED PRODUCTION
  (2018) LIUDMYLA V. FIHURSKA

  Aquaculture is food sector, which is growing rapidly in the last 25 years with annual growth rate 8,2 . One of the most
  perspective branches of aquaculture is shrimp farming. The cost of feeds is up to 80% of the cost of shrimp breeding, so providing
  the industry with high-quality feeds is the important goal of the feed industry in all over the world. The theoretical research was devoted
  to the task of compound shrimp feed production. In order to satisfy shrimp requirements, shrimp feeding systems were shown.
  Existing shrimp breeding systems are shown as different from the type of reservoirs (static / running water, indoor or outdoor), feeding
  methods, and the species of grown shrimp. Features of the nutritional standards for freshwater and saltwater shrimps were analyzed.
  Nutrient requirements of shrimp have been changed through shrimp life-cycle. The shrimp life-cycle was shown.
  World leaders-producers of compound mixed feeds for shrimps were shown. The analysis of pellet size and nutritional value
  of compound mixed feeds of crude protein content in prestart, starter, grower and finish periods of cultivation and in accordance
  with the system of cultivation and feeding shrimp (intensive, extensive, semi-intensive) is carried out. The requirements for the content
  of main minerals, vitamins and restrictions to the content of crude fiber are given. Traditional ingredients are described. Binders
  and preservatives, which are used for shrimp feeds, are shown and subscribed. In raw material the main problem is the need to ensure
  high protein content in the shrimp feed recipes. Because of many factors, fish meal quantity should be reduced in recipes. Because
  of its attractive amino acid content, availability and relatively affordable price, soybean meal and soy concentrates have received
  increasing attention as substitutes for marine animal meals.
  The features of technological lines and processes of production of mixed feeds for shrimp are shown.
  Еhe advantages and disadvantages of using the two most common processes of production of shrimp feeds (pelleting and
  extrusion), despite the relatively high cost extrusion, undoubtedly, is the main process of shrimp feed production.
  At the same time, there are challenges, which need to be overcome by the industry for effective further development: to
  produce environmentally friendly feeds, to conduct further studies in order to clarify the required nutritional value of shrimp feed
  and add amino acids, feed enzymes, chemo-attractants, probiotics, and immunostimulants, to provide the necessary water stability of
  pellets, and to increase feed conversion rate, develop regional, national, or international guidelines and codes of practices for both
  feed manufacturing practices and feed management practices, reduce fish meal in shrimp feed recipes.
  Despite the existence of problems, shrimp production is growing and the production of feed for their feeding has a great
  potential as an important source of animal protein in human nutrition.