Том 55 № 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 7
 • Документ
  Розробка автономних систем охолодження з урахуванням відновлювальних і непридатних джерел теплової енергії
  (2019) О. С. Тітлов, Є.О. Осадчук, О. П. Цой
  Виконано аналіз можливостей використання нічного радіаційного випромінювання (НРВ) для додаткового відводу тепла від елементів системи рідинного охолодження. Показано енергетичні перспективи використання технології НРВ для автономних первинних систем охолодження переважно в селянських господарствах, розташованих у віддалених місцевостях від джерел електричної енергії. Для підвищення енергетичної ефективності автономних систем охолодження запропоновано використовувати абсорбційні водоаміачні холодильні машини (АВХМ) і парокомпресійні холодильні машини (ПКХМ), які дозволять в світлий час доби створювати запаси холоду в системі холодоакумуляціі. Для роботи АВХМ пропонується використовувати теплову енергію сонячного випромінювання. Розроблено алгоритм пошуку мінімальної температури гріючого джерела АВХМ в залежності від температур об'єкта охолодження і охолоджуючого середовища. Показано, що при реалізації традиційних циклів АВХМ мають місце режими з максимальною енергетичною ефективністю, а для їх досягнення необхідна відповідна комбінація складу робочого тіла (водоаміачного розчину) і температур гріючого джерела. Показано також, що при роботі від сонячних колекторів з водою в якості теплоносія, до складу схеми АВХМ необхідно включати бустер-компресор перед конденсатором аміаку. Виконано термодинамічний аналіз циклів ПКХМ, що працюють на дозволених в даний час робочих тілах. Відзначено високі енергетичні характеристики ПКХМ при роботі в умовах низьких температур атмосферного повітря. Так, при зниженні температури атмосферного повітря від 40 ° С до 10 ° С в середньому має місце зростання холодильного коефіцієнта циклів ПКХМ в 4-6 разів, а для аміаку – в 17,3 рази. Розроблено оригінальні схеми систем первинного охолодження молока на базі ПКХМ і АВХМ з використанням технології НРО, що дозволяють працювати в автономному режимі з використанням мінімальної кількості електричної енергії.
 • Документ
  Numerical simulation of the regime and geometric characteristics influence on the pressure loss of a low-flow aerothermopressor
  (2019) H. Kobalava, D. Konovalov
  In this paper, a study of gasdynamic processes that occur in a low-flow aerothermopressor has been done. The aerothermopressor is a two-phase jet apparatus for contact cooling, in which, due to the removal of heat from the air flow, the air pressure is increased (thermogasdynamic compression) and its cooling is taken place. Highly effective operation of the aerothermopressor is influenced by primarily the flow part design and the water injected method in the apparatus. Constructive factors that influence energy costs to overcome friction losses and local resistances on the convergent-divergent sections of the aerothermopressor are exerted a significant impact on the working processes in the apparatus. In this paper, a study of a number of typical low-flow aerothermopressor models has been conducted by using computer CFD modeling. Determination of the main parameters of the air flow (total pressure, dynamic pressure, velocity, temperature, etc.) has been carried out for a number of taper angles of a confuser a and a diffuser b, as well as for a number of values of the relative air velocity in the working chamber M = 0.4-0.8. Comparison of the obtained data with experimental data has been carried out. The deviation of the calculated values of local resistances coefficients in the confuser and in the diffuser from those obtained by computer CFD modeling does not exceed 7–10%. The recommended angles were determined: confuser convergent angle – 30° and diffuser divergent angle – 6°, corresponding to the minimum pressure loss is 1.0 – 9.5 %, and therefore also to the maximum pressure increase as a result of the thermogasdynamic compression that occurs during injection and evaporation of liquid in the working chamber. Thus, analytical dependences are obtained for determining the local resistance coefficients for the confuser (nozzle) and the diffuser, which can be recommended to use in the design methodology for low-flow aerothermopressors.
 • Документ
  Investigations of the emission characteristics of a gas turbine combustor with water steam injection
  (2019) К.S. Burunsuz, V. V. Kuklinovsky, S. I. Serbin
  The article is devoted to investigation of the possibilities of creating highly efficient and competitive Ukrainian gas turbine engines (GTEs), which correspond to modern environmental requirements for new generation energy modules. One of the most important directions of solving this problem is considered, namely, the possibility of realizing a complex thermal circuit of a gas turbine unit (GTU) - the scheme "Aquarius" with the utilization of exhaust gases heat and the injection of ecological and energy water steam into the flowing part of a combustor.  The possibilities of reducing emission of harmful components, in particular, of nitrogen oxides, are analyzed, while organizing the process of a 25 MW gas turbine combustor with the supply of water steam to the primary and secondary chamber’s zones. Three-dimensional calculations of the aerodynamic structure of chemically reacting flows in a gas turbine combustor were performed with the help of methods of computational fluid dynamics (CFD). The results of theoretical investigations of gas turbine combustor’s emission characteristics at different ratios of the ecological and energy steam consumptions are presented, their rational values are revealed. The main results of the work can be used at power engineering enterprises for upgrading and modernizing existing and designing models of low-emission combustors of GTE.
 • Документ
  Сонячні абсорбційні системи кондиціювання повітря на основі двоступінчастої регенерації абсорбенту
  (2019) О. В. Дорошенко, А. Р. Антонова
  Розроблені принципові схеми багатофункціональних сонячних систем осушення повітря, теплопостачання (гарячого водопостачання та опалення), холодопостачання та кондиціювання повітря на основі відкритого абсорбційного циклу з прямою (безпосередньою) регенерацією абсорбенту. Такі системи базуються на попередньому осушенні повітряного потоку й наступному випарному охолодженні середовищ у сонячних холодильних системах (СХС) и термовологісної обробки повітря в сонячних системах кондиціювання повітря (ССКП). Авторами використовувався принцип двоступінчастої регенерації абсорбенту. Сонячна система складається з автономних осушно-охолоджувальних блоків, причому кожний ступінь регенерації замкнений на відповідний ступінь абсорбера-осушувача повітря, що дозволяє збільшувати концентрацію абсорбенту від ступеня до ступеня (у діапазоні можливих концентрацій використовуваного розчину бромистого літію LiBr). Розроблені принципові рішення для нового покоління газо-рідинних сонячних колекторів, що забезпечують безпосередню (пряму) регенерацію розчину абсорбенту. Робота тепломаcообмінних апаратів, що входять в осушувальний і охолоджувальний контури абсорбційних систем, базується на принципі плівкової взаємодії потоків газу й рідини з використанням багатоканальної структури із полімерних матеріалів для створення насадки. Попередній аналіз можливостей багатофункціональних сонячних абсорбційних систем виконувався на основі експериментальних даних авторів та моделювання процесів тепломасообміну в основних елементах систем, відносно завдань кондиціювання повітря (ССКП). Показано, що практично для будь-яких, «важких» параметрів зовнішнього повітря вирішення завдань забезпечення його комфортних параметрів може бути виконано без використання традиційної парокомпресорної техніки. Розроблені сонячні системи ССКП відрізняються малим споживанням енергії й екологічною чистотою.
 • Документ
  Концепція спряжених на критичній ізохорі циклів Стірлінга, працюючих на двоокису вуглецю
  (2019) М. В. Швець
  В роботі пропонується нова концепція реалізації циклу Стірлінга в області не тільки надкритичних, але й, власне, критичних температури і тиску, заснована на виявленій в наших попердніх роботах вираженій гетерогенній структурі надкритичних флюїдів. Існування такої гетерогенної стаціонарної наноструктури решіткового типу в достатньо широких діапазонах надкритичних властивостей, які були названи не-гіббсівською фазою флюїду, було запропановане (Роганковим В.Б та іншими) у рамках моделі ФТ (флуктуаційної термодинамики). Така флюїдна структура в практичному використанні може бути досить перспективною. Вона проявляється в наявності досить регулярного, решіткового типу просторового розподілу густини флюїду і його теплових властивостей в т.зв. мезоскопічних малих об’ємах всередині робочих порожнин стискання і розширення пропонованої схеми спряжених стірлінгів. Саме поняття спряження означає ідею максимально-ефективного використання теплоти, одержаної в циклі від джерела, шляхом поєднання двох підциклів високого (І) і помірного (ІІ) тиску вздовж критичної ізохори. В роботі введене нове поняття ступеня теплофізичної досконалості (доповнюючий прийняте поняття термодинамічної досконалості, для окремих стадій – ізоліній і вузлів – нод спряженого повного циклу типу Стірлінга-Рейліса, яке дозволяє кількісно оцінити позитивний ефект додаткової внутрішньої рекуперації на загальну регенерацію теплоти. Ізольована від навколишнього середовища конструкція обох підціклів (І) і (ІІ) і об`єднуючого стірлінга є його перевагою у порівнянні з циклами внутрішнього згоряння. В якості потенціально-перспективної робочої речовини пропонується двоокис вуглецю. Таким чином, наша мета полягає у використанні виявлених нанодисперсних властивостей флюїду для формулювання концепції створення спряженного, досить ефективного циклу Стірлінга з перспективним робочим тілом - надкритичним двоокисом вуглецю, замість традиційного використання водороду або гелію.